Etusivu > Tietoa Merimieseläkekassasta > Tietoa meistä > Omistajaohjauksen periaatteet

Merimieseläkekassan omistajaohjauksen periaatteet

​​​Merimieseläkekassan  sijoitustoiminnan  yksiselitteisenä  tavoitteena  on  turvata  merenkulkijoille lain mukaan kuuluvien työeläkkeiden maksaminen.  Merimieseläkekassa pyrkii sijoituksillaan hyvään ja vakaaseen tuottoon.  Merimieseläkekassa harjoittaa vastuullista sijoitustoimintaa ja noudattaa tässä suhteessa tarkoituksenmukaista omistajaohjausta.
 
Merimieseläkekassa tekee tärkeimmät omistajaohjausta koskevat päätökset sijoittaessaan  vastuullisesti  varojaan.    Merimieseläkekassan  sijoitustoiminta  on  hajautettu riskin pienentämiseksi erilaisiin sijoituskohteisiin ja se edellyttää va-rainhoitajilta sitoutumista vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin. 
 
Merimieseläkekassa seuraa sekä suoraan että varainhoitajilta saatavien raporttien kautta sijoitusten toteutumista.  Merimieseläkekassa omistaa lähtökohtaisesti vain pieniä osuuksia eri yhtiöissä.   Merimieseläkekassa osallistuu voimavarojensa puitteissa yhtiöiden järjestämiin sijoittajatilaisuuksiin ja yhtiökokouksiin.

Merimieseläkekassa  hoitaa  osakevarallisuuttaan  vastuullista sijoitustoimintaa noudattavien varainhoitajien kautta.  Eläkekassan hallituksen jäsenet ja toimiva johto eivät osallistu näiden varainhoitajien hallituksiin tai hallintoneuvostoihin.
 
Merimieseläkekassa  pitää  mahdolliset  osakeomistusosuutensa  muissa  yhtiöissä (pl. omat suorat kiinteistösijoitukset ja kiinteistösijoitustoimintaa varten perustetut hallintoyhtiöt) alle 10 prosentissa, ellei kyseessä ole eläkekassan varsinaiseen toimintaan kiinteästi liittyvä yhtiö. 
 
Hallituksen jäsenet ja toimiva johto eivät osallistu  kyseisten  yhtiöiden  hallituksiin  tai  hallintoneuvostoihin,  ellei  kyseessä ole eläkekassan varsinaiseen toimintaan kiinteästi liittyvä yhtiö. Merimieseläkekassa voi omistaa suoraan kiinteistö- ja asuntoyhtiöitä sekä kiinteistötoimintaansa  välittömästi  palvelevia  yhtiöitä,  joissa  se  käyttää  suoraan  omistajavaltaa.
 
Merimieseläkekassa  voi  olla  merkittävänä  sijoittajana  sijoitussuunnitelmansa  mukaisesti sijoitusrahastoissa ja pääomasijoitusyhtiöissä ja eläkekassan edustajat voivat tarvittaessa osallistua niiden asiantuntijaelimiin.
 
Merimieseläkekassa  voi  sijoittaa  sellaisiin  tuottaviin  sijoituskohteisiin,  joiden  avulla tuetaan merenkulkijoiden työkyvyttömyysriskin pienentämistä.  Merimieseläkekassa voi nimittää edustajansa tällaisiin yhtiöihin.
 
Merimieseläkekassan lähtökohtana omistajaohjauksessa on se, että sitä kohdellaan vähemmistöomistajana muiden osakkeenomistajien kanssa yhdenvertaisesti, läpinäkyvästi ja vastuullisesti. Jos Merimieseläkekassa  näkee  tarpeelliseksi  aktiivisen  osallistumisen  yhtiön  hallintoon, niin se pyrkii vaikuttamaan yhtiöön hallituksen valinnan kautta.
 
Yhtiön hallituksen keskeinen tehtävä on määritellä yhtiön tavoitteisiin ja strategiaan sopiva pääomarakenne sekä linjaukset varojenjakotavoista. Yhtiökokous päättää hallituksen esityksen perusteella osingonjaosta ja omien osakkeiden hankkimisesta. Merimieseläkekassa edellyttää, että yhtiökokouksessa
linjaukset pääomarakenteesta ja osingonjaosta kerrotaan selkeästi osakkeenomistajille. Merimieseläkekassa suosii osingonmaksua omien osakkeiden takaisinoston sijasta.
 
Merimieseläkekassa edellyttää, että sen omistamat yhtiöt noudattavat toiminnassaan kansainvälisiä normeja ja sopimuksia. Toimitusjohtajan ja hänen varahenkilönsä osallistumisesta yhtiöiden hallituksiin päättää hallituksen puheenjohtaja. Johtoryhmään kuuluvan muun henkilön osallistumisesta hallitukseen päättää hallituksen puheenjohtaja toimitusjohtajan esityksestä.  Muiden toimihenkilöiden osalta päätöksen tekee toimitusjohtaja.  
 
Päätöstä hallitustyöskentelyyn osallistumisesta tehtäessä arvioidaan edustuksen mahdollisia eturistiriitoja ja sen vaikutuksia Merimieseläkekassan sijoitustoiminnan päätöksentekoon.
 
Merimieseläkekassa julkistaa hallituksen ja toimivan johdon edustukset muissa yhtiöissä​

SÄHKÖINEN ASIOINTI

Merenkulkijat

Loki-palvelu>

Varustamot

Ankkuri-palvelu>

Hallinto

Extranet >