Etusivu > Työhyvinvointi ja kuntoutus > Riskien arviointi > Kokonaisnäkemys riskeistä

Kokonaisnäkemys riskeistä

​Riskinarvioinnin tuloksena muodostuu kokonaisnäkemys työpaikan olemassa olevien vaarojen aiheuttamista riskeistä.
Vaaralla tarkoitetaan tilannetta, joka mahdollistaa terveydellisen haitan.

Riski puolestaan on vaarallisen tapahtuman todennäköisyyden – kuinka usein vaara esiintyy – ja seurausten vakavuuden yhdistelmä.

Riskinarviointi on osa riskienhallintaa. Se on prosessi, joka alkaa arvioinnin suunnittelusta ja jatkuu arvioinnin ja korjaavien toimenpiteiden toteuttamisella. Seuranta ja palaute voivat johtaa aikanaan kierroksen käynnistymiseen uudelleen. 

Näin riskien hallinnasta ja työhyvinvoinnista huolehtimisesta tulee osa alusten normaalia toimintaa ja laatujärjestelmiä.  Näin ollen ne kaikki vaikuttavat positiivisesti myös varustamojen liiketoiminnan tuloksellisuuteen.

Riskien suuruus 

Pääsääntö riskien suuruuden arvioinnissa on, että ensin arvioidaan seurausten vakavuus ja sitten tapahtuman tai altistuminen todennäköisyys. Tässäkään tärkeintä ei ole ehdoton tarkkuus vaan se, että toimitaan yhdenmukaisella tavalla.

Aluksi kuvataan vaaran tai altistumisen aiheuttama sairaus tai muu terveyshaitta mahdollisimman tarkasti ajatellen tyypillistä seurausta.

Työterveyden ammattilaiset tuntevat henkilöstön sairaudet sekä kemiallisten ja biologisten vaarojen terveysvaikutukset. Heillä on myös paljon annettavaa ergonomisten kuormitustekijöiden arvioinnissa.

Riskien tärkeysjärjestys 

Riskien suuruuden eli seurausten vakavuuden ja riskin esiintymisen todennäköisyyden kautta päästään eri riskien merkittävyyden arviointiin. Tästä vaiheesta käytetään myös nimitystä riskin hyväksyttävyyden arviointi ja tärkeysjärjestykseen laittaminen.  

Osa riskeistä on sellaisia, että niiden torjumisen määrää jo työsuojelulainsäädäntö, eikä mitään erityistä päätöstä tarvita.
Suurimmalle osalle riskejä tarvitaan päätös sen merkittävyydestä. Hyvä käytäntö on, että päätökset tehdään yhteistyössä henkilöstön kanssa. Tämä antaa hyvän pohjan korjaavien toimenpiteiden järjestykseen ja ajoitukseen.   

Riskin arviointi tuloksineen on syytä kirjata huolella. Se auttaa seurannassa ja antaa pohjaa myöhemmin tehtävälle uudelle riskinarvioinnille.

SÄHKÖINEN ASIOINTI

Merenkulkijat

Loki-palvelu>

Varustamot

Ankkuri-palvelu>

Hallinto

Extranet >